BeBiodiversity 40 jaar CITES in België

40 jaar CITES in België

Op 24 mei organiseerde de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid een evenement om de 40ste verjaardag van de inwerkingtreding van de Conventie over duurzame handel in bedreigde soorten in ons land te vieren.

Deze handel is zeer gevarieerd: planten en dieren, maar ook veel afgeleide producten (lederwaren, ivoren voorwerpen, kostbare houtsoorten, voedsel of medicinale producten). Het gaat om honderden miljoenen specimens van planten en dieren. De waarde van de handel in wilde dieren wordt geschat op 20 miljard dollar per jaar.

 

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) biedt bescherming aan meer dan 40.900 soorten wilde planten en dieren. Het doel is ervoor te zorgen dat de internationale handel in de dieren en planten die in de bijlagen worden genoemd, het behoud van biodiversiteit niet ondermijnt en gebaseerd is op duurzaam, legaal en traceerbaar gebruik van wilde soorten.

BeBiodiversity 40 jaar CITES in België

De bijlagen van het Verdrag bepalen of internationale handel al dan niet is toegestaan en onder welke voorwaarden, afhankelijk van de mate waarin de handel een bedreiging vormt voor het uitsterven van de soorten op de lijst:

 • Bijlage I verbiedt de handel in de meest bedreigde soorten (gorilla’s, tijgers, zeeschildpadden, Rio palissanderhout etc.).
 • Bijlagen II en III omvatten soorten die risico lopen om bedreigd te worden als hun handel niet gereguleerd wordt (leeuwen, ijsberen, orchideeën, zeepaardjes, koralen etc.).

Op het evenement werd de balans opgemaakt van de toepassing van de CITES-overeenkomst in België sinds de inwerkingtreding ervan in 1984 en werd teruggeblikt op enkele opmerkelijke verwezenlijkingen:

->De ontwikkeling van een elektronisch loket en de digitalisering van de verwerking van aanvragen voor CITES-documenten (in 2023 werden meer dan 8.000 documenten afgegeven, voornamelijk voor Europese certificaten in het kader van de handel binnen de Europese Unie);

->De strengere maatregelen die België heeft genomen, zoals de beperking van de handel in producten zoals hoorn van neushoorns of ivoor van olifanten;µ

->De oprichting van een specifieke CITES-inspectiedienst binnen de FOD Volksgezondheid in 2014;

->Nauwere samenwerking tussen de bevoegde controleautoriteiten (politie, FAVV, douane, CITES-inspectiedienst van de FOD) en de impact daarvan op de controles die in ons land worden uitgevoerd;

->De zeer actieve rol van België op internationaal niveau (steun aan het African Elephant Fund en het EU-TWIX-project rond controles en inbeslagnames op Europees en internationaal niveau);

->De samenwerking met wetenschappelijke partners (analyse van herkomst etc.);

Er werden ook concrete projecten voorgesteld die op het terrein worden uitgevoerd door Belgische wetenschappelijke teams:

->De Pairi Daiza Foundation heeft een project opgezet voor het behoud van de Ara Spix (Bijlage I). Deze papegaai werd uitgestorven verklaard in zijn oorspronkelijke habitat. Vandaag worden papegaaien die in gevangenschap geboren zijn, opnieuw uitgezet in Brazilië.

->ZOO Planckendael heeft een project voor het behoud en de herintroductie in het wild van de monniksgier (Bijlage II).

CITES-handel in België

 • De handel met andere EU-lidstaten betreft voornamelijk papegaaien, schildpadden en ivoor (in volgorde van belangrijkheid).
 • De invoer betreft voornamelijk hout.
 • Bij uitvoer en wederuitvoer gaat het voornamelijk over lederwaren en kaviaar.

Inbeslagnames uitgevoerd in België (van alle controleautoriteiten samen)

BeBiodiversity 40 jaar CITES in België

Tussen 2014 en 2023 werden er 1.732 inbeslagnames uitgevoerd, waarvan 1.180 met dieren en hun afgeleide producten en 552 met planten en plantaardige producten.

In 2023 werden 257 inbeslagnames verricht, waarvan 188 met betrekking tot dieren en hun afgeleide producten en 69 met betrekking tot planten en plantaardige producten:

 • Levende dieren: 61 waaronder 1 gifkikker, 1 vogelspin, 6 roofvogels, 50 papegaaien, 3 slangen…
 • Paling (‘glasaaltjes’ zijnde jonge palingen): 290 kg
 • Ivoor: 31,62 kg
 • Bushmeat: 123,67 kilo
 • Koralen: 22 dossiers (169 items)
 • Hout en houtproducten: meer dan een ton (Dalbergia-soort, opgenomen in Bijlage II)
 • Voedingssupplementen op basis van planten: 66 dossiers
BeBiodiversity 40 jaar CITES in België

Actus Associés

BeBiodiversity 4549Meer geven aan de natuur dan we nemen

Meer geven aan de natuur dan we nemen

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseerde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een high level-evenement over de cruciale rol van natuur en biodiversiteit bij het bouwen aan een duurzame toekomst. Onder de titel ‘Regenerative development for transformative change’ was het evenement, dat op 11 april in Brussel plaatsvond, opgebouwd rond een centrale boodschap: ‘Meer geven aan de natuur dan we nemen’.

Lees meer
BeBiodiversity 4569Samenwerking verbeteren aan de grenzen van de Europese Unie

Samenwerking verbeteren aan de grenzen van de Europese Unie

Douaneambtenaren, autoriteiten voor dier- en plantengezondheid en milieuautoriteiten kwamen op 14 maart in Brussel bijeen voor een evenement dat zich richtte op het versterken van grenscontroles voor invasieve uitheemse soorten (IUS). Doeltreffende grenscontroles zijn van essentieel belang om de introductie van deze soorten in de Europese Unie te voorkomen. Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lees meer